شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
انتشارات کمیته ایرانی ICC

 

دکتر علی اکبر عرب مازار

 

 

اطلاعات عمومی:

       علی اکبر عرب مازار

       متولد 1333 تهران

       عضو هیئت‌علمی (استاد) دانشکده علوم اقتصادی‌ و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 

اطلاعات تحصیلی:

       دیپلم ریاضی                                    1352   دبیرسـتان دارالفنون

       کارشناسی مدیریت بازرگانی                1356   مدرسه عالی بازرگانی تهران

       کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی        1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

       کارشناسی ارشد اقتصاد                     1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

       دکترای علم سیسـتمها                       1362  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

 

اطلاعات شغلی:

 

(الف) سوابق اجرایی:

 

1. مشاور معاونت امور اقتصادی و بین المللی- وزارت امور اقتصاد ودارایی، 1364-1362

 

2. مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتـر اقتصـاد کلان- سـازمان برنامه و بـودجـه، 1375-1374

 

3. هماهنگ‌کننده پروژه های دفتر عمران سـازمان ملل متحـد (UNDP) در ایـران، 1376-1374

 

4. معاون امور بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376-1375

 

5. عضو شورای بورس تهران، از 1375 تا شهریور 1380

 

6. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از آبان 1376 تا شهریور 1380


7. مدیـرکل کارآفرینـی، شرکت سـرمایـه گذاری خارجی ایـران، 1383/07/28- 1384/07/28

 

8. عضو هیئت‌مدیـره شرکت لیزینگ تاجیـر، مسقط، عمان، 1384/08/15– 1384/09/15


9. عضو هیئت‌مدیره شرکت اورانیوم راسینگ، سوآکوپمند، نامیبیا، 1383/08/15– 1384/10/03


10. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1384/07/30– 1388/07/01


11. رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رســمی، 1384/08/12- 1388/08/16


12. عضو هیئت داوری خصوصی‌سازی، 1385/02/20– 1389/03/02


13. عضو شورای عالی جامعه حسـابداران رسمی، از 1389/06/01


14. عضو هيئت‌مديره شركت سرمايه گذاري سپه، 1388/12/18-1389/07/19


15. عضو و رئيس هيئت‌مديره بانك دي، از 1389/09/23


16. رئيس هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري بوعلي، از 1390/09/26

 

17. رئيس هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، از 1391/07/17تا 1392/12/01

 

18. نايب رئيس هيئت‌مديره شركت صنايع كشتي‌سازي عظيم گسترش هرمز، از 1391/06/25 تا 1392/12/01


19. نايب رئيس هيئت‌مديره شركت مجتمع كشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو)، از 1391/06/25 تا 1392/12/25.

 

 

(ب) سوابق اجرایی دانشگاهی:

1. مدیـر دفتـر روابط دانشـگاهی و امور بیـن الملل دانشـگاه شهیـد بهشتـی، 1370- 1365

 

2. ریاست دانشکده امور اقتصادی 1374-1368 و از 1375 تا دی ماه 1380

 

3. موسس و مدیر مسـئول فصــلنامه مالیـات، نشریه سازمان امور مالیاتـی (دانشکده امور اقتصادی)، از 1372 تا مهر 1389

 

4. عضو هیئت امنای پژوهشکده امور اقتصادی از 1378/09/10تا 1390/06/01

 

5. عضو هیئت تحریریه مجله کاوشهای اقتصـادی، دانشگاه یزد، از 1387/02/15

 

6. عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات حسابداری، انجمـن حسـابداری ایــران، از 1387/04/05

 

7. عضو هیئت تحریریه  پژوهشنامه ماليات، سازمان امور مالياتي كشور، از مهر 1389

 

8. مدیر گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از 1392/07/09

 

9. عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی، از 1393/02/10

 

 

(ج) عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای:

        1. عضو انجمن IEEE Systems , Man , and Cybernetics از 1362 – 1371

 

        2. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، از 1380

 

        3. عضو انجمن حسابداري ايران از 1387

 

        4. عضو پیوسته انجمن حسابرسي ايران از 1392/07/01

 

 

اطلاعات علمی:

 

(الف) عناوین مقالات و تحقیقات:

 

1. نظام مالیاتی جدید برای اقتصـاد ایران، اولیــن همایـش بازسازی و توسـعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهرماه 1368، تهران

 

2. بازسازی اقتصادی و ضرورت بازنگری در سیسـتم آموزشی کشور، اولیـن همایـش بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهرماه 1368، تهران

 

3. نگرشی سیستمی به مسائل آموزش عالی در ایران، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشـی دانشگاه شهید بهشتی، 1369

 

4. تحلیل عدم تعـادل در بودجـه دولت، (به همراه آقای محمـد کارکـن)، مجـله اقتصـاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره 2، تابستان 1372

 

5. تصویری از آموزش‌های علمی –کاربردی در بخش مالی اقتصاد کشور، همایش بین‌المللی آموزش‌های علمی – کاربردی، خرداد 1373، تهران

 

6. خصوصی سازی و اثرات آن بر اشتغـال، مجله اقتصاد و مدیریت، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، شـماره‌های 24 و 25، بهـار و تابسـتان 1374. طـرح اولیـه این مقاله در همایــش اشتغال‌محور توسعه در اردیبهشت 73 درتهران ارائه گردیده است

 

 7. مدل بهینه توزیع کود شیمیایی برای ایران، (به همراه آقایـان صفدر حسینی، سیدکاظم صدر، ئی شونی )، مجله تحقیقات کشاورزی ایران، دانشــگاه شیـراز، شمـاره اول، جـلد چهـارم،1374، طـــرح اولیـــه مقـالــه درهفتـاد و چهـارمیـن کنفرانـــس ســــالانه موسســــه کشـــاورزی کانــــادا (19- 25 تیـــرماه 1373) ارائــه گردیده است

 

8. اقتصاد و امنیت ملی، نامه فرهنگستان علوم، فصلنامه فرهنگســتان علوم جمهوری اسلامی ایران، شماره 5، جلد 3، پاییز 1375. این مقاله بخشی از مطالبی است که تحت عنوان «نقش قدرت اقتصادی در استراتژی ملی» در اولین دوره آشنایی با استراتژی ملی ویژه مدیران عالی جمهــوری قرقیزستان (بیشــکک، شهریور 1372) ارائه شده است

 

9. مکان‌یابی تاسیسات ذخیره‌سـازی گنـدم، بررسـی موردی استان لرسـتان، (به همراه آقای امیری)، مجله پژوهش‌ها و سیاسـت‌های اقتصادی، فصلنامه معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره اول، جلد چهارم، زمستان 1375

 

10. سازگاری مفاهیم فرهنگ اسلامی با توسعه اقتصادی،(به همراه آقای محمدجمال خلیلیان)، همایش اسلام و توسعه، اسفند 1375.مجموعه مقالات اولین همایـش اسلام و توسـعه، انتشارات دانشـگاه شهید بهشتی، 1376

 

11. لجستیک بهینه گوشت قرمز در ایران، (به همـراه آقای وفادار مقدم)، مجله پژوهش‌ها و سیاسـت‌های اقتصادی، شماره اول، جلد پنجم، بهار 1376

 

12. Higher Education in Iran:A Quantitative and Qualitative Analysis , Discourse,

Vol. 2 , No. 3 , Winter 2001.   (فصلنامه مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیـک خاورمیانه). طرح اولیه این مقـاله در تاریــخ 25 فروردین 1378 در همایـش «تجدیـد ساختـار دولت، ملت، و مذهب پس از انقـلاب ایران و فروپـاشی امپراتــوری شوروی» در موسسـه مطالعـات منطقه‌ای خاور میانه، شمـال آفریقا، و آسیای مرکزی دانشـگاه پرینسـتون آمریکا ارائه شده است

 

13. مبانی توسعه اقتصـادی با نگرشی بر اقتصـاد ایران: این مقاله در پنجم اردیبهشـت 1379 در آکادمی مطالعات اقتصادی رومانی (بخارست) ارائه شده است

 

14. اندازه گیری اثر نرخ های انواع مالیـات بر بخـش های مختلف اقتصـادی،(به همراه آقای دکتـر قره باغیان)،طرح پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

 

15. جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشـور، پژوهشــنامه اقتصادی، پژوهشـکده امور اقتصادی، سال اول، شماره اول، تابستان 1380

 

16. تجارت الكترونيك و تاثير آن در مفهوم مقر دائم، جستارهايي در سياست‌گذاري مالياتي، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، 1382

 

17. الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیک، دومیـن همایش تجارت الکترونیــک، تهران، خرداد ماه 1383

 

18. در اندیشه نظام مطلوب مالیاتی، مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره 45، پاییز 1383.ترجمه انگلیسی این مقاله در فصلنامه مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان زیر به چاپ رسیده است

 

19. تقاضای سفرهای درون‌شهری تهران و تفکیـک نوع وسیله نقلیـه، (به همراه آقای ابوالفضل محمدی)، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل نقل و ترافیک ایران، اردیبهشت 1387، تهران

 

20. بررسی اثر توسـعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران، 1383-1373 ، (به همراه خانم زینب آهنگر)،فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، معاونـت امور اقتصـادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 17 ، شماره 49، بهار 1388

 

21. ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)، (به همراه آقای میرزاحسن حسینی و خانم زینب شفیعی)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،سازمان امور مالیاتی کشور، سال 17، شماره 4، بهار 1388

 

22. تحلیل اثر تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (به همراه آقای علی عسگر قاسمی راد)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 40، پاییز 1388

 

23. برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشـاغل و اشخاص حقوقـی در اسـتان‌های کشـور(به همراه آقای علی دهقانی)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 17، شماره 7، زمستان 1388. ویرایش اولیه این مقاله در سومین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران (آذر 1388) ارائه شده است

 

24. بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران (به همراه اقای الدار صداقت پرست)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال دهم، شماره اول، بهار 1389 .

 

25. تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (به همراه خانم فرشته چالاک)، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 91، تابستان 89.

 

26. تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران (به همراه آقايان دكتر قدرت اله طالب نيا، دكتر حميدرضا وكيلي فرد، دكتر محمود صمدي لرگاني)، فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، سال سوم، شماره 9، بهار 1390

 

27. نقش حسابداري در سلسله مراتب توسعه پايدار، فصلنامه انجمن حسابداري ايران، شماره 26، سال هفتم، پاييز 1390. ويرايش اوليه اين مقاله در سومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران ( 14-15 آذر 1389 تهران) ارائه شده است

 

28. سطح تمكين مالياتي، مهمترين شاخص دستيابي به يك نظام مالياتي مطلوب و كارآمد ( به همراه آقاي بهروز باقري و خانم مريم گل محمدي)، فصلنامه پژوهشنامه ماليات، شماره 12 زمستان 1390. ويرايش اوليه اين مقاله در پنجمين همايش هاي سياستهاي مالي و مالياتي ايران( 26 بهمن 1390 دانشگاه تهران) ارائه شده است.

 

29. مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت‌گیری: مطالعه موردی مناطق 22گانه شهر تهران (به همراه خانم سوسن داهی فر)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال سوم، شماره 10، تابستان 1391

 

30. تبيين قدرت توضيحي معيارهاي حسابداري در پيش‌بيني تعريف جديدي از بازده سهام (به همراه آقايان دكتر محمود صمدي لرگاني، ميثم كاوياني، نويد صمدي لرگاني، محسن ايمني)، نشريه مطالعات حسابداري و حسابرسي، سال اول، شماره سوم، پاييز، 1391

 

31. An Analysis of the Inflationary Effect of "Subsidies Targeting" Scheme of IRAN: Flow-of- Funds Approach, (co author: Mohammad Ali Ghazaei), IRANIAN ECOMOMIC REVIEW, Journal of University of Tehran, Vol.17, No.3, 2013.

     

32. تاملاتی در باب الزامات و نقشه راه حماسه اقتصادی، دهمین همایش انجمن حسابداری ایران، تهران، آذر 1392

 

33. تأمین مالی خرید تجهیزات پیمانکاران صنعت نفت از طریق انتشار صکوک اجاره: مطالعه موردی دکل­‌های حفاری دریایی، (به همراه آقایان سید عباس موسویان و جواد حدادی)، ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، 1 اسفند 1392- تهران

 

34. رویکرد مالیاتی به قیمت‌گذاری انتقالات و بررسی آن در ایران، (به همراه آقایان بهروز باقری و مصطفی جعفری پرور)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور، بهار 1393. ویرایش اولیه این مقاله در هفتمین همایش سیاست­‎های مالی و مالیاتی ایران، (26 آذر 1392)، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران ارائه شده است

 

35. الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان در قبال پیشگیری از تقلب (به همراه آقایان دکتر محمود صمدی لرگانی و محسن ایمنی)، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393

 

36. چالش‌­های مالیاتی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران (به همراه آقای بهروز باقری و خانم مریم گل محمدی)، هشتمین همایش سیاست­‌های مالی و مالیاتی ایران، 26 آذر 1393 تهران

 

 (ب) مقالات در فصلنامه مالیات، نشریه دانشکده امور اقتصادی/ سازمان امور مالیاتی:

 

1. حرفه مشاوره مالياتي و توصيه كنفدراسيون مالي اروپا، شماره 1، جلد 1، بهار 1372

 

2. ماليات بر ارزش افزوده ، شماره 2، جلد 1، تابستان 1372

 

3. از قرارداد ماليات مضاعف ايران و فرانسه چه خبر؟، شماره 3 و 4، جلد 1، پاييز و زمستان 1372

 

4. مسئله انرژي و سياست مالياتي، شماره 1، جلد 2، بهار 1373

 

5. تحول در سازمان مالياتي، شماره 2،‌جلد 2، تابستان 1373

 

6. اوضاع و احوال مالياتي در ارتباط با اروپاي شرقي و مركزي، شماره 3، جلد 2، پاييز 1373

 

7. فدراسيون مالي به مناسبت خبر راجع به قرارداد مالياتي ايران و مالزي، شماره 4،‌جلد 2، زمستان 1373

 

8. بانك اطلاعاتي مالياتي كانادا، سيستمي براي راهنمايي موديان مالياتي، شماره 4، جلد 2، زمستان 1373

 

9. رفرم مالياتي با هدف نيل به تمكين مالياتي،‌شماره 1،‌جلد 3،‌بهار 1374

 

10. مديريت نوين مالياتي، شماره 2، جلد 3، تابستان 1374

 

11. سياست توسعه نرم‌افزار كامپيوتري در هند و جنبه‌هاي مالياتي آن، شماره 3 و 4،‌ جلد 3،‌ پاييز و زمستان 1374

 

12. انتخاب، آموزش و ارتقای كادر مالياتي در جمهوري فدرال آلمان، شماره 1، جلد 4، بهار 1375

 

13. نرم‌افزارهاي كامپيوتري و مسائل مالياتي آن در جمهوري كره ( كره جنوبي) شماره 2، جلد 4، تابستان 1375

 

14. وحدت سيستم حسابداري در نظام‌هاي مالياتي و بازرگاني ژاپن، شماره 3، جلد 4، پاييز 1375

 

15. موارد عفو مالياتي در تاريخ معاصر سريلانكا، شماره 4، جلد 4، زمستان 1375

 

16. تنظيم قانون مالياتي ، شماره 1،‌جلد 5، بهار 1376

 

17. مروري بر مفاهيم و نظرات مالياتي، شماره 2، جلد 5، تابستان 1376

 

18. اينترنت و آثار آن در جنبه‌هاي مالياتي معاملات بين المللي، شماره 3،‌ جلد 5، پاييز 1376

 

19. ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن (بخش اول)، شماره 4،‌ جلد 5، زمستان 1376

 

20. ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن (بخش دوم)، شماره 1،‌جلد 6، بهار 1377

 

21. «در باب مرگ و ماليات» يا بررسي رفتار موديان در ارتباط با ارث، وصيت و هبه: تجربه سه كشور در زمينه ساده‌سازي قوانين مالياتي (بخش يكم)، شماره 2،‌ جلد 6، تابستان 1377

 

22. تجربه سه كشور در زمينه ساده‌سازي قوانين مالياتي (بخش دوم)، شماره 3، جلد 6، پاييز 1377

 

23. افشاي اطلاعات مالي در آلمان، شماره 4، جلد 6، زمستان 1377

 

24. بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر امر ماليات و انديشه تشكيل يك سازمان بين المللي، شماره 1، جلد 7، بهار 1378

 

25. تنش‌هاي ناشي از قراردادهاي مالياتي و انديشه برپايي يك دادگاه بين‌المللي مالياتي، شماره 2، جلد 7، تابستان 1378

 

26. پاسخ مالياتي به بحران مالي در منطقه آسيا- اقيانوسيه (بخش اول) شماره 3، جلد 7، پاييز 1378

 

27. پاسخ مالياتي به بحران مالي در منطقه آسيا- اقيانوسيه (بخش دوم) شماره 4، جلد 7، زمستان 1378

 

28. حرفه حسابداري و مبارزه با فساد، شماره 1، جلد 8، بهار 1379

 

29. ماليات در قرن بيستم (بخش اول)، شماره 2، جلد 8، تابستان 1379

 

30. ماليات در قرن بيستم (بخش دوم)، شماره 3، جلد 8، پاييز 1379

 

31. جهش از موانع مرتفع در جستجوي همكاري موديان و كاستن از بار تكاليف آنان (بخش اول)، شماره 4، جلد 8، زمستان 1379

 

32. جهش از موانع مرتفع در جستجوي همكاري موديان و كاستن از بار تكاليف آنان (بخش دوم)، شماره 1، جلد 9، بهار 1380

 

33. رقابت مالياتي، مسئله‌اي براي تحقق بازار واحد اروپايي، شماره 3، جلد 9، تابستان 1380

 

34. پيشنهاد اتاق بازرگاني بين‌المللي: قبول داوري در مورد مسائل مالياتي بين المللي، شماره 3،‌ جلد 9، پاييز 1380

 

35. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش اول)، شماره 4، جلد 9، زمستان 1380

 

36. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش دوم)، شماره 1، جلد 10، بهار 1381

 

37. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش سوم)، شماره 4، جلد 10، زمستان 1381

 

38. قراردادهاي ماليات مضاعف و مبادله اطلاعات مالياتي (بخش اول)؛ شماره 1، جلد 11، بهار 1384

 

39. قراردادهاي ماليات مضاعف و مبادله اطلاعات مالياتي(بخش دوم)؛ شماره 2 و 3، جلد 11، تابستان و پاييز 1384

 

40. تاملاتي درباره نظام منصفانه مالياتي (بخش اول)،‌شماره 4، جلد 11، زمستان 1384

 

41. تاملاتي درباره نظام منصفانه مالياتي (بخش دوم)،‌شماره 1، جلد 12، بهار 1385

 

42. بررسي بين‌المللي در مقررات راجع به وكالت مالياتي (بخش اول)، شماره 2، جلد 12، تابستان 1385

 

43. بررسي بين‌المللي در مقررات راجع به وكالت مالياتي (بخش دوم)، شماره 3، جلد 12، پاييز 1385

 

44. صلاحيت مراجع فرامليتي براي رسيدگي به اختلافات مالياتي (بخش اول)، شماره 4، جلد 12، زمستان 1385

 

45. صلاحيت مراجع فرامليتي براي رسيدگي به اختلافات مالياتي (بخش دوم)، شماره 1، جلد 13، بهار 1386

 

46. خدمات از منظر قراردادهاي ماليات مضاعف- ديدگاه‌هاي دوگانه ، شماره 2، جلد 13، تابستان 1386

 

47. نظام بين‌المللي مالياتي، شماره 3، جلد 13، پاييز 1386

 

48. برخورد مقامات مالياتي هند در ارتباط با فن‌آوري اطلاعات و مسائل راجع به قيمت‌گذاري انتقالات، شماره 4، جلد 13، زمستان 1386

 

(ج) عناوین کتاب‌ها:

 

1. تصمیم‌گیری کاربردی: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1369

 

2. علم و هنر شبیه‌سازی سیسـتم‌ها، (ترجمه)،نوشته رابرت ئی شانون، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1371، کتاب سال 1372 جمهوری اســلامی ایران. این کتاب در سال هاي 1381 و 1390 توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تجدید چاپ شده است

 

3. درس‌هایی از اصـلاح سیستـم مالیـاتی، (ترجمه)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1373

 

4. ابزارهای مالی و تعدیل سـاختاری در برنامه خصوصی‌سازی (به همراه آقای دکتر عباس هشی)، مرکز مطالعات خصوصی‌سازی، دانشکده امور اقتصادی، 1373

 

5. تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران (به همراه آقای دکتر عباس هشـی)، مرکز مطالعـات خصوصـی سـازی، دانشکده امور اقتصادی، 1374

 

6. بهبـود مدیریـت مالیاتـی در کشــورهای در حـال توسـعه، (ترجمه به همراه آقای علی اصغر شایانی)، نوشــته ریچارد برد و میلکا کاسانگرا، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1375

 

7. برنامه‌ریزی ریاضی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1376

 

8. مدیریت سـازمان مالیاتـی، (ترجمه به همراه آقای مرتضی ملانظر)، نوشته جیت بی . اس . گیل، انتشـارات دانشکده امور اقتصادی، 1381

 

9. جستارهایی در سیاست‌گذاری مالیاتی، (ویراسته)، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1382

 

10. مدل‌های احتمالی در پژوهش عملیاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1384

 

11. Economic Decision Making in IRAN، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1385.